ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВИЗА

 

Издаването на виза може да бъде отказано, ако:

1.         Кандидатстващият:

  • представи неверен, подправен или фалшифициран документ за пътуване ;

  • не удостовери надлежно целта и условията на планираното пътуване;

  • не може да удостовери, че разполага с достатъчно средства за планирания престой и връщане в страната по произход или страната на пребиваване;

  • е надвишил максимално разрешеният престой в рамките на посочените 6 месеца на територията на страните-членки на Шенген;

  • е лице, за което има сигнал в Шенгенската информационна система (SIS), че му е била отказана виза.

  • е лице, което се счита за заплаха за обществения ред, вътрешната сигурност или общественото здраве, респективно международните отношения на някоя от държавите-членки, особено когато е бил подаден сигнал в националните бази данни на държавите-членки с цел отказ за влизане на същите основания.

  • не разполага с валидна медицинска застраховка за пътуване според изискванията.

 

2.    Възникнат съмнения относно валидността и съдържанието на подадените документи, респективно достоверността на твърденията на заявителя.

Причината за отказ се съобщава от консула, като се използва установеният формуляр за отказ. Уведомлението за причината за отказ може да бъде получено в консулството само лично от кандидата. В случай на отказ консулството не възстановява таксата за виза.

 

Процедура по обжалване

 

В случай, че визата е отказана, анулирана или оттеглена, засегнатото лице може да обжалва. Жалбата може да бъде подадена лично или чрез упълномощено за целта лице в компетентното унгарско консулство (което е дало отказ за получаване на виза) в срок от 8 дни от датата на получаване на решението за отказ и в срок от три 3 дни, когато визата е анулирана или оттеглена.

 

Консулската дирекция при Министерство на външните работи разглежда жалбата и се произнася по нея в срок от 15 дни (когато визата е анулирана или оттеглена – в срок от 5 дни).

Жалбата се подава писмено и следва да бъде подписана от кандидата за виза. Жалбата се подава на унгарски или на някой от другите официални езици в Европейския съюз. В случай, че кандидатът за виза подаде жалбата на друг език, същата трябва да бъде придружена с официален превод.

 

Таксата за разглеждане на жалбата е 59 BGN и се заплаща при подаване на жалбата. Таксата за разглеждане на жалбата не се възстановява, дори и в случай на положително решение. • Намаление на таксата не се допуска, същата се заплаща от всички кандидатстващи за виза (дори, когато самата визова процедура е безплатна).

 

Допълнителни документи могат да бъдат представени по време на процедурата по обжалване и кандидатът може да бъде поканен в консулството за интервю.

 

Решението по жалбата може да бъде подложено на съдебна проверка.

 

В случай на отказ може да бъде подадена нова молба за виза, като отново се изисква заплащането на съответната такса.