Документи, които се изискват от членове на семейства на граждани на ЕС/ЕИО

Оригинални документи и техни фотокопия 

Членове на семейства на граждани на ЕС/ЕИО, пътуващи заедно с членовете на семейството,  или пътуват, за да се присъединят към тях в Унгария могат да кандидатстват за безплатна виза. Ето как могат да направят това:

 

  • лично присъствие на лицата над 12 годишна възраст предвид взимането на пръстови отпечатъци;

  • Попълнен и подписан формуляр за кандидатстване. Формулярът за кандидатстване може да бъде изтеглен на английскибългарски и руски език;;

  • 1 снимка за паспорт (на бял фон) -  не по-стара от 6 месеца;

  • валиден паспорт (ЗАБЕЛЕЖКА: паспортът трябва да съдържа най-малко две празни страници, да е издаден до 10 години преди подаването на документите за виза и да е с валидност най-малко три месеца след планираното напускане на шенгенското пространство);

  • документ, удостоверяващ, че лицето пребивава легално в страната (Разрешение за пребиваване в България или виза D);

  • паспорт или лична карта на гражданина на ЕС/ЕИО;

  • удостоверение за наличието на семейна връзка (акт за раждане, акт за граждански брак или удостоверение за регистрирано съжителство на семейни начала) удостоверение за семейно положение от общината, когато от сключването на брака са минали повече от шест месеца;

  • унгарски акт за брак, когато членът на семейство от ЕС/ЕИО е унгарски гражданин;

  • документ, удостоверяващ съвместното пътуване (самолетен билет, билет за влак или автобус, регистрационен талон на автомобил);

 

Моля, имайте предвид, че Консулството може да изиска допълнителни документи или удостоверения освен приложените към заявлението!

 

ЧЧленове на семейства на граждани на ЕС/ЕИО, които не пътуват заедно с членовете на семейството,  или не пътуват, за да се присъединят към тях в Унгария следва да кандидатстват по общия ред за получаване на шенгенска виза.

 

*ЕС/ЕИО = Европейски съюз / Европейска икономическа общност (вкл. Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария)