Краткосрочна шенгенска виза (за период не по-дълъг от 90 дни)

 

Визата е само предварително разрешение за влизане, която не оторизира автоматично нейния притежател да влезе на територията на дадена държава. От пътуващия може да бъде изискано да докаже наличието на необходимите за влизане и престой в Унгария условия и в случай, че не може да изпълни това, същият може да бъде върнат от границата.

 

 

Къде се подават документите за виза?

 

Документите за шенгенска виза следва да бъдат подадени:

 • в представителството на страната, която се явява основна цел на пътуването;

 • в случай, че кандидатстващият за виза възнамерява да посети няколко шенгенски страни, документите се подават в представителството на страната, където ще пребивава най-дълго;

 • когато не може да бъде определена основна дестинация на пътуването, лицето трябва да кандидатства за виза в консулството на първата страна от Шенген, която планира да посети.

 

Подаване на заявления за издаване на виза:

Заявленията се подават не повече от 6 месеца преди началото на планираното посещение, и като правило, не по-късно от 15 календарни дни преди началото на планираното посещение.

В случай, че има по-малко от 15 дни до планираната дата на заминаване, заявлението може да бъде прието само в изключителни и спешни случаи.

Предвид гореизложеното Консулството не носи отговорност за неподадени в срок заявления, поради което са пропуснати пътувания.

 

Основни изисквания при подаване на документи за краткосрочна виза (C):

Оригинални документи и техните фотокопия

 • лично присъствие на лицата над 12 годишна възраст предвид взимането на пръстови отпечатъци;

 • Попълнен и подписан формуляр за кандидатстване. Формулярът за кандидатстване може да бъде изтеглен на английски, български и руски език;

 • 1 снимка за паспорт (на бял фон) -  не по-стара от 6 месеца;

 • валиден паспорт (ЗАБЕЛЕЖКА: паспортът трябва да съдържа най-малко две празни страници, да е издаден до 10 години преди подаването на документите за виза и да е с валидност най-малко три месеца след планираното напускане на шенгенското пространство);

 • документ, удостоверяващ, че лицето пребивава легално в страната, когато не е гражданин на Р. България (Разрешение за пребиваване в България или виза „Д“);

 • медицинска застраховка при пътуване, валидна за територията на Шенген, която се отнася за периода на пътуването/транзитното преминаване. Минимално покритие на застраховката е30,000 EUR;

 • потвърждение на запазено и предплатено настаняване / ваучер / писмо покана, издадено и одобрено от Унгарската служба за миграция и убежище;

 • документ за наличие на средства (извлечение от банкова сметка за три месеца назад, трудов договор, документ за пенсия), който удостоверява, че лицето разполага с необходимите финансови средства за своя престой;

 • документ за начина на пътуването ( потвърдена резервация за полет, платен двупосочен билет за влак или автобус, регистрационен талон на автомобил – в случай че заявителят не е собственик на автомобила е необходимо и пълномощно);

 • документи, удостоверяващи целта на пътуването:

  • Туризъм: предплатена хотелска резервация или договор за организирано пътуване от туристическа агенция;

  • Обучение, семинар: покана от приемащата организация, доказваща, че лицето ще бъде прието;

  • Бизнес: покана от бизнес партньор, командировъчно от работодател, фирмени документи;

  • Медицинско лечение: документ от приемащото здравно заведение;

  • Конференция: покана от организацията- домакин, потвърждаваща регистрацията;

  • Спортно събитие: покана от организацията- домакин, потвърждаваща регистрацията.

 

Моля, имайте предвид, че Консулството може да изиска допълнителни документи или удостоверения освен приложените към заявлението!

 

Важно! Ако сте член на семейство на гражданин на страна-членка на ЕС/ЕИО, моля натиснете тук!

 

Такси за виза

 

 • Стандартна такса за виза (C)e: 157 BGN

 • Таксата за деца от 6 до 12 годишна възраст е 79 BGN

 • За деца до 6 годишна възраст визата е безплатна.

 

Внимание!