Tisztelt Ügyfelünk!

 

A kérelem benyújtására csak időpontfoglalást követően kerülhet sor.

A kérelmek benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség.

 

Bizonyos konzuli kérelmek már online előkészíthetők, ennek előnye, hogy az adatok és a mellékletek előzetes online feltöltésével jelentősen csökken a személyes ügyintézési idő.

Online ügyintézés és időpontfoglalás: https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu

Állampolgársági kérelmekkel kapcsolatban jelenleg online intézhető ügyek:

 • Egyszerűsített honosítás iránti kérelem
 • Honosítási kérelem
 • Állampolgárság visszaszerzése iránti kérelem
 • Állampolgárság igazolása iránti kérelem
 • Állampolgárság megszerzése iránti kérelem – 1957.okt.1. előtti születés esetén
 • Állampolgárság megszerzése iránti kérelem – hontalan személy részére
 • Lemondás a magyar állampolgárságról

 

A magyar állampolgár gyermeke a születésével, a törvény erejénél fogva, magyar állampolgár lesz. A magyar állampolgárság keletkezése független a születés helyétől. 1957. október 1-étől akár az apa, akár az anya után „örökölhető” a magyar állampolgárság, korábban a házasságból született gyermekek csak akkor váltak magyar állampolgárrá, ha az apjuk magyar állampolgár volt.

 

Akinek anyakönyvi eseményei (születés, házasság) nincsenek Magyarországon anyakönyvezve, nem volt, vagy több mint egy éve lejárt magyar útlevele vagy személyi igazolványa, de magyar állampolgársága valószínűsíthető (pl. ő maga, vagy egyenesági felmenője 1929. szeptember 1. után hagyta el Magyarország mai területét), annak állampolgárság megállapítása iránti eljárást kell kezdeményeznie, egyidejűleg a születés/házasság/válás magyarországi anyakönyvezésével.

 

Az állampolgárság megállapítása iránti eljárás elindítása


Az állampolgárság megállapítása iránti eljárás az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és a magyar állampolgárságot valószínűsítő okiratok (pl. lejárt útlevél, korabeli magyar okmányok, anyakönyvi kivonatok, stb.) csatolásával indul el. Az említett okiratok beszerzése, valamint szükség esetén magyar nyelvre fordíttatása az ügyfél feladata.

Az állampolgárság megállapítása iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kell kezdeményezni a születés és a házasság hazai anyakönyvezését is, ha még nem történt meg. A külföldi anyakönyvi kivonatokat eredetiben, hiteles magyar fordítással és apostille hitelesítéssel kell csatolni. Ebben az esetben az állampolgárság megállapítása után az eljáró hatóság kiállítja a magyar születési és adott esetben a házassági anyakönyvi kivonatot is.

Az állampolgársági vizsgálat átlagosan 8-12 hónapot vesz igénybe, amelyet a nagykövetségnek nem áll módjában meggyorsítani. Ha útlevelet nem kér, de az állampolgársága fennállását kéri igazolni, az eljárás eredményeként három évig érvényes állampolgársági bizonyítványt állít ki a magyar hatóság. A magyar útlevél kiállítására csak a magyar állampolgárság megállapítását követően kerülhet sor.

 

Egyszerűsített honosítás

Egyszerűsített honosítással szerezheti meg a magyar állampolgárságot az, aki maga vagy egyenesági felmenője korábban magyar állampolgár volt és azt bármilyen okból elvesztette (pl. békeszerződések, terület átcsatolások), és nem jogosult a magyar állampolgárság nyilatkozattal történő visszaszerzésére. Szintén egyszerűsített honosítással szerezheti meg a magyar állampolgárságot az a személy, aki a kérelem benyújtása idején legalább 10 - amennyiben közös gyermekük született, legalább 5 - éve házasságban él magyar állampolgárral.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a magyar állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésének mindkét esetben az egyik alapvető törvényi feltétele, hogy a kérelmező kommunikációs szinten értse és beszélje a magyar nyelvet, honosítási kérelmét önállóan segítség nélkül elő tudja terjeszteni, az ügyintéző által feltett egyszerű kérdésekre önállóan, rövid mondatokban válaszolni tudjon. Amennyiben a nyelvtudás ellenőrzésekor az elvárt nyelvtudási szintet nem éri el, honosítási kérelmét a konzul elutasíthatja.

Az egyszerűsített honosítási eljárással egyidejűleg szintén kérelmezni kell a kérelmező születésének és házasságának hazai anyakönyvezését és eredetben csatolni kell a vonatkozó külföldi anyakönyvi kivonatokat hiteles magyar fordítással (szükség esetén apostille hitelesítéssel) ellátva (a Magyarországgal szomszédos országok által kiállított okiratokra nem szükséges felülhitelesítés).

 

Lemondás a magyar állampolgárságról
A magyar állampolgársági jog megengedi, hogy egy magyar állampolgár Magyarország mellett más állam állampolgárságával is rendelkezzen, azonban egyes országokban más állam állampolgárságának megszerzésének feltétele lehet az eredeti állampolgárságról történő lemondás. A magyar állampolgárság a kérelmező saját elhatározásából, lemondással szüntethető meg.

 

Az állampolgárság lemondási eljárásban eredetiben kell mellékelni a következő dokumentumokat:

 • Az erre a célra rendszeresített formanyomtatványt
 • A születési anyakönyvi kivonatot
 • A családi állapotot igazoló okiratot (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bontó ítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
 • A külföldi állampolgárságot igazoló okiratot (az adott állam illetékes hatósága által kiadott állampolgársági bizonyítványt, vagy érvényes külföldi útlevelet) vagy az állampolgárság megszerzését kilátásba helyező ígérvényt
 • Ha a lemondó nyilatkozat kiskorú gyermekre is kiterjed, mindkét szülőnek alá kell írnia a kérelmet (különélő szülő hozzájárulását is mellékelni kell, ha ennek nincs elháríthatatlan akadálya)
 • Annak a kérelmezőnek, aki korábban nem szüntette meg a magyarországi lakó, vagy tartózkodási helyét, a lemondási nyilatkozat benyújtásával együtt a magyarországi lakóhely megszüntetését is kezdeményeznie kell, a lakcímjelentő lap kitöltésével
 • Szintén kezdeményeznie kell azon anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezését, amelyek még nem szerepelnek a magyar anyakönyvben

 

Az állampolgárságról lemondási kérelmet a cselekvőképes kérelmező személyesen, a korlátozottan cselekvőképes, illetve a cselekvőképtelen személy nevében a törvényes képviselője terjesztheti elő. A cselekvőképtelen személy megjelenése nem kötelező, a korlátozottan cselekvőképes személlyel ellentétben, akinek aláírásával kell ellátnia az adatlapot. Ügyvéd és más meghatalmazott kérelmet nem nyújthat be, de teljesíthet hiánypótlást, és átveheti az okiratot, amennyiben erre meghatalmazása kiterjed. A kérelem beadásának tényéről az ügyfél kérésére, a konzul igazolást adhat ki. A lemondás elfogadásáról kiállított okiratot, vagy a kérelem elutasításáról szóló végzést, illetve az eljárás megszűntetéséről szóló határozatot a konzul küldi meg a kérelmezőnek, külön kérelemre a  és annak díját leróva, Apostille hitelesítéssel ellátva. Ezt követően az ügyfél gondoskodik a hiteles fordító által készített fordításról.

Az ügyintézés a benyújtást követően legalább 6-12 hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe. A lemondás elfogadásáról szóló okirat kézbesítése előtt a kérelmező birtokában lévő magyar állampolgárságot tanúsító okiratokat (útlevél, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, állampolgársági bizonyítvány) a konzul bevonja.

A lemondási okirat keltétől számított három éven belül kérheti a magyar állampolgárság visszaállítását az, aki nem kapta meg az ígérvényt kiadó állam állampolgárságát. Az, aki három év elteltével szeretné visszakérni a magyar állampolgárságot, már csak visszahonosítással teheti ezt meg.

 

Nyomtatványok

Elérhetőség, ügyfélfogadási idő